BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2658 TCT/NV3
V/v Danh mục hoá chất cơ bản

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2003

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương Mại Thành Nhơn.

 

Trả lời công văn số 113/TN/03 ngày 18/6/2003 của Công ty TNHH Thương mại Thành Nhơn kiến nghị thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng hoá chất Ferrous Sulphate có công thức hoá học là FeSO4H2O, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hoá chất cơ bản áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5% (năm phần trăm) quy định tại Phụ lục I Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; thì:

Mặt hàng hoá chất Ferrous sulphate có công thức là FeSO4H2O không đúng với công thức hoá học của mặt hàng hoá chất được quy định tại Danh mục hoá chất cơ bản tại văn bản hướng dẫn trên, (sắt sunphat có công thức hoá học FeSO47H2O) nên thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất 10%.

Việc cập nhật văn bản hướng dẫn trong cuốn “Biểu thuế xuất nhập khẩu 2003” mà đơn vị có đề cập đến là không chính xác so với phụ lục 1 của Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Thuế trả lời để công ty TNHH Thương mại Thành Nhơn biết và thực phẩm./.

 

 

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An