VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2659/VPCP-QHQT
V/v trường Cao đẳng Công nghệ thông tin

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 4107/KHTC ngày 15 tháng 5 năm 2003), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý phương án thành lập Trường Cao Đẳng Công nghệ Thông tin thuộc Đại học Đà Nẵng do Bộ Giáo dục và Đào tạo trình tại công văn nói trên. Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai các công việc tiếp theo theo quy định hiện hành.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các công việc đã được thông báo tại công văn số 6436/VPCP-QHQT ngày 19 tháng 11 năm 2002 và 1964/VPCP-QHQT ngày 23 tháng 4 năm 2003.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo các cơ quan biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy