BỘ VĂN HÓA, THỂ THAOVÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 266/BVHTTDL-TV V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2021

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành.

Căn cứ Hướng dẫn số 165-HD/BTGTW ngày 09/12/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2021 gắn với nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị, cụ thể:

1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của dân tộc thông qua các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2021 của đất nước: Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và đón Tết nguyên đán Tân Sửu; 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021); 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2021); 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021); 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021); 76 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)...; và các ngày lễ, kỷ niệm của địa phương.

2. Căn cứ tình hình và điều kiện cụ thể, thư viện công cộng các cấp ở địa phương chủ trì và phối hợp với cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm sách, báo, tư liệu, thi tìm hiểu, tuyên truyền giới thiệu sách, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, biên soạn các ấn phẩm thông tin chuyên đề, thư mục chuyên đề, tổ chức Ngày hội Sách và Văn hóa đọc, đường sách, phố sách, phục vụ lưu động... về các ngày lễ, kỷ niệm năm 2021; bám sát đề cương, hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan có thẩm quyền.

3. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phải được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, phù hợp với quy mô và tính chất của sự kiện; nội dung tuyên truyền tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Trong quá trình tổ chức các hoạt động tuyên truyền, căn cứ vào tình hình thực tế, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo sự chỉ đạo của Chính phủ.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành chỉ đạo hệ thống thư viện công cộng nghiêm túc triển khai các hoạt động nêu trên, đồng thời báo cáo kết quả trong báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và tổng kết công tác cuối năm 2021 gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư viện) số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy (để báo cáo);
- Thư viện cấp tỉnh (để thực hiện);
- Lưu: VT, TV, QL.135.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ THƯ VIỆN
Phạm Quốc Hùng