TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 266/GSQL-GQ1
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ giao nhận Lê Hòa
(Đ/c: 42 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 46 LH của Côngty TNHH Thương mại và Dịch vụ giao nhận Lê Hòa về việc đề nghị hướng dẫn thủtục nhập khẩu bột cá làm thức ăn gia súc, Cục Giám sát quản lý về hải quan -Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục nhập khẩu: Đề nghịCông ty nghiên cứu quy định tại Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 củaChính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan,kiểm tra, giám sát hải quan; Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của BộTài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế XK,thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hóa XK, NK; Thông tư số 196/2012/TT-BTCngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan điện tử đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

2. Về chính sách nhập khẩu: Căn cứNghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đạilý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài và Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướngdẫn một số điều của Nghị định số 12/2006/NĐ-CP dẫn trên, thì mặt hàng bột cálàm thức ăn gia súc không thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Tuy nhiên, đốivới mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, loại mới lần đầu sử dụngtại Việt Nam khi nhập khẩu Doanh nghiệp phải có Giấy phép khảo nghiệm do BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp, hoặc nếu chưa có trong Danh mục thứcăn chăn nuôi được phép sản xuất kinh doanh tại Việt Nam thì phải có Giấy phépnhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp.

3. Ngoài ra, mặt hàng bột cá dùnglàm thức ăn gia súc khi làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam thuộc đối tượng hànghóa phải kiểm dịch động vật trước khi thông quan theo quy định của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết định số 45/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005.

Trường hợp có vướng mắc đề nghị quýcông ty liên hệ trực tiếp với Hải quan cửa khẩu nơi dự kiến làm thủ tục nhậpkhẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha