THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------------
V/v thẩm quyền ký kết Hợp đồng BT dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, thành phố Hà Nội và triển khai Dự án khác để hoàn vốn Dự án BT.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 200/UBND-KH &ĐT ngày 10 tháng 01 năm 2014), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 576/BKHĐT-QLĐT ngày 27 tháng 01 năm 2014), Bộ Tài chính (công văn số 1558/BTC-ĐT ngày 25 tháng 01 năm 2014) về việc thẩm quyền ký kết Hợp đồng BT dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, thành phố Hà Nội và triển khai Dự án khác để hoàn vốn Dự án BT, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội được ủy quyền cho Cơ quan trực thuộc của mình ký kết Hợp đồng BT dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, thành phố Hà Nội. Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện rà soát lại khả năng và điều kiện thực hiện để bảo đảm khả thi, đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện về các nghĩa vụ đã cam kết tại Hợp đồng BT theo quy định hiện hành.
2. Đồng ý Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho phép Nhà đầu tư được triển khai Dự án khác (là dự án do Nhà đầu tư thực hiện để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận hoặc thanh toán cho Nhà đầu tư theo thỏa thuận trong Hợp đồng BT) đồng thời với Dự án BT. Ủy ban nhân dân Thành phố chịu trách nhiệm giám sát tiến độ và việc tuân thủ các quy định hiện hành trong quá trình thực hiện Dự án BT./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.III, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3). Hong (25b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải