VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 266/VPCP-DK
V/v Kết quả thẩm định Báo cáo đầu tư dự án Nhà máy lọc dầu số 3

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài Nguyên và Môi trường;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Công Thươngtại công văn số 4417/BCT-NLDK ngày 27 tháng 12 năm 2007 về kết quả thẩm địnhBáo cáo đầu tư dự án Nhà máy lọc dầu số 3, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ýkiến như sau:

Đồng ý với các kiến nghị của BộCông Thương tại công văn nêu trên. Riêng về Báo cáo đánh giá tác động môitrường đối với Dự án, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, xử lý đề nghịcủa Bộ Công Thương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểcác cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: QHQT, CN, TH;
- Website CP;
- Lưu: VT, DK (4). 16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Văn Trọng Lý