BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

----------------------

Số: 2660/BGDĐT-KTKĐCLGD

V/v: Hướng dẫn thực hiện thống nhất mức chi chấm bài tự luận thi tốt nghiệp phổ thông.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2010

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 18/5/2007 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực, mức chi chấm bài tự luận thi tốt nghiệp phổ thông được quy định từ 5 đến 7 ngàn đồng / bài.

Theo sự thỏa thuận của Bộ Tài chính tại công văn số 5808/TC-HCVX ngày11/5/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện thống nhất trong toàn ngành một mức chi chấm bài tự luận thi tốt nghiệp phổ thông là 7 (bảy) ngàn đồng / bài.

Những quy định khác về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực vẫn thực hiện theo Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 18/5/2007 và Thông tư liên tịch số 132/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/6/2009 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 18/5/2007 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực; quá trình triển khai áp dụng có gì khó khăn, vướng mắc, các địa phương, đơn vị cần kịp thời báo cáo để Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTT-Bộ trưởng (để b/c);

- Bộ Tài chính (để b/c);

- Lưu VT, KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Nguyễn Vinh Hiển