B NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2660/BNV-CQĐP
V/v thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương.

Thực hiện ý kiến của Ủy ban thường vụQuốc hội tại văn bản số 885/UBTVQH13-PLngày 01/6/2015 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 4396/VPCP-NC ngày 12/6/2015 của Văn phòng Chính phủ về việcỦy ban thường vụ Quốc hội tạm dừng việcxem xét, quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vịhành chính cấp huyện, cấp xã (kèm theo), Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtạm dừng việc trình Chính phủ Hồ sơ, Đề ánthành lập, giải th, nhập, chia,điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã cho đến khi có văn bản mới quy định cụ thểđiều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí thành lập,giải th, nhập, chia, điều chỉnh địa giớiđơn vị hành chính được cấp có thẩm quyềnban hành và có hiệu lực thi hành. Đối với những Hồ sơ, Đề án đã trình Chính phủ sẽ thực hiện chuyn tiếp theo các quy định mới.

Bộ Nội vụ thông báo để UBNDcác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình (để b/c);
- Th trưởng Nguyễn Duy Thăng;
- Lưu: VT, Vụ CQĐP (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng