TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-----------------
V/v: Sử dụng sách pháp luật về thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2012

Kính gửi:Các chi cục thuế quận, huyện
Thời gian vừa qua có nhiều đối tượng mạo danh là cán bộ Cục thuế trực tiếp liên hệ với doanh nghiệp hoặc gọi điện gợi ý hỗ trợ doanh nghiệp thông qua việc cung cấp sách hệ thống hoá văn bản pháp luật về thuế; bán sách hướng dẫn chính sách thuế với giá cao hơn giá thị trường; lợi dụng việc tập huấn chính sách thuế của Cục thuế để yêu cầu các doanh nghiệp không dự tập huấn, chuyển tiền đến số tài khoản cá nhân để được nhận sách… Đây đều là các hành vi giả mạo, lợi dụng chủ trương của ngành Thuế để lừa đảo bán sách. Mặc dù Cục thuế đã có văn bản thông báo cho các Phòng, các Chi cục và các doanh nghiệp trên địa bàn biết nhưng hiện tượng lừa đảo vẫn tái diễn.
Để chấm dứt các hiện tượng nêu trên và thống nhất việc sử dụng sách nghiệp vụ thuế trong tra cứu phục vụ công tác quản lý thuế của các công chức thuế và sử dụng sách hệ thống hoá văn bản chính sách thuế trong công tác tuyên truyền, tập huấn chính sách thuế mới cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nộp thuế, Cục thuế yêu cầu các Chi cục thuế tổ chức quán triệt đến các Đội thuế và toàn thể công chức thuế được biết để nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa đối với các hành vi lừa đảo nêu trên.
Những văn bản pháp luật về chính sách thuế, quy trình quản lý thuế ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế sẽ được cập nhật trên website ngành Tài chính và website ngành thuế. Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế (Tạp chí Thuế và các vụ/đơn vị chức năng) sẽ biên tập, hệ thống hoá và in thành sách văn bản pháp luật về thuế theo từng sắc thuế, theo từng quy trình quản lý thuế để phục vụ công tác tra cứu, thi hành công vụ của công chức thuế được thuận tiện, đồng thời phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, áp dụng thực hiện chính sách thuế trong toàn ngành được thống nhất, đồng bộ, hiệu quả và tích cực.
Cục thuế TP thông báo để các Chi cục thuế biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT (Tạp chí thuế): để biết và kết hợp;
- Các phòng thuộc Cục;
- Website Cục thuế;
- Lưu: VT; TTHT.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh