BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2662/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo Thông tư số 03/2005/TT-BXD

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2007.

Kínhgửi : Công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái

Trả lời Văn bản số 157/CV-KHTHngày 30/11/2007 của Công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái đề nghị hướngdẫn điều chỉnh dự toán theo Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 04/03/2005 của BộXây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 14/12/2004, Chính phủ banhành Nghị định số 205/2004/NĐ-CP về qui định hệ thống thang lương, bảng lươngvà chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước với mục đích đảm bảo đờisống của người lao động. Theo đó, doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm chitrả cho người lao động tiền lương đúng theo chế độ chính sách của Nhà nước. Góithầu số 03 (Km246 ¸ Km260) thuộc Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 32 đoạn NghĩaLộ – Vách Kim (theo như Văn bản số 157/CV-KHTH đã nêu) được thực hiện thi côngxây dựng ở thời điểm Nghị định số 205/2004/NĐ-CP đã có hiệu lực thi hành nênphải thực hiện theo các qui định của Nghị định và các văn bản hướng dẫn thihành Nghị định này.

Tại điểm 4 mục III Thông tư số03/2005/TT-BXD ngày 04/03/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toáncông trình xây dựng cơ bản đã qui định:“Chủ đầu tư xác định giá trị khốilượng xây dựng đã thực hiện đến hết ngày 30/9/2004 và khối lượng xây dựng cònlại thực hiện từ 01/10/2004 để áp dụng việc điều chỉnh dự toán công trình xâydựng cơ bản theo qui định tại Thông tư này”.

Vì vậy, đối với gói thầu số 03(Km246 ¸ Km260) thuộc Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 32 đoạn Nghĩa Lộ – VáchKim (có hợp đồng kinh tế đã ký với hình thức điều chỉnh giá), để đảm bảo quyềnlợi hợp pháp của người lao động, đảm bảo doanh nghiệp có nguồn thu để chi trảcho người lao động, căn cứ vào các hướng dẫn trong Thông tư 03/2005/TT-BXD ; Chủđầu tư, nhà thầu thi công xây dựng xác định và phê duyệt dự toán bổ sung đốivới các khối lượng xây dựng thực hiện từ ngày 1/10/2004 trở về sau; thương thảobổ sung hợp đồng với nhà thầu xây dựng để đảm bảo quyền lợi cho người lao độngtheo qui định hiện hành.

Căn cứ ý kiến trên, Công ty cổphần xây dựng giao thông Yên bái tổ chức thực hiện theo qui định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTTC(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng