BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2664/LĐTBXH-TL
V/v: Xếp doanh nghiệp hạng I

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Tổng công ty Lương thực Miền Nam

Trả lời công văn số 68/CV-HĐQT ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Tổng công ty Lương thực Miền Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 7486 TC/TCDN ngày 21/7/2003, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Thoả thuận xếp doanh nghiệp hạng I theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp đối với 4 doanh nghiệp thuộc Tổng công ty, gồm:

- Công ty Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh;

- Công ty Bột mỳ Bình Đông;

- Công ty Lương thực Long An;

- Công ty Lương thực Tiền Giang.

2/ Tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý doanh nghiệp thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 của Liên Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính kể từ ngày Tổng công ty Lương thực miền Nam ra quyết định xếp hạng doanh nghiệp.

Đề nghị Tổng công ty Lương thực miền Nam ra quyết định xếp hạng I đối với 4 doanh nghiệp nêu tại điểm 1 và gửi văn bản về Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng