BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------
V/v: Hoàn thuế giá trị gia tăng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước
Trả lời công văn số 931/CT-KK ngày 28/5/2014 về việc xin ý kiến chỉ đạo giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng của Cục Thuế tỉnh Bình Phước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng;
Căn cứ Khoản 5(a) Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính Phủ;
Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp doanh nghiệp có số thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào chưa được khấu trừ hết lũy kế 14 tháng liên tục từ kỳ kê khai thuế GTGT tháng 3/2013 đến kỳ kê khai thuế GTGT tháng 4/2014 nhưng trên tờ khai thuế GTGT tháng 12/2013 doanh nghiệp không dùng khấu trừ tại chỉ tiêu 42 (Thuế GTGT đề nghị hoàn) mà tiếp tục khấu trừ chuyển kỳ sau tại chỉ tiêu 43 (Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau):
- Đến tháng 4/2014, doanh nghiệp lập tờ khai thuế và đề nghị hoàn trả toàn bộ số thuế GTGT lũy kế còn được khấu trừ tháng 3/2013 đến tháng 4/2014 trên chỉ tiêu 42 của tờ khai thuế tháng 4/2014 và đảm bảo âm liên tục từ 12 tháng trở lên thì doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.
- Đến tháng 4/2014, doanh nghiệp nộp tờ khai thuế GTGT bổ sung tháng 12/2013 và đề nghị hoàn số thuế GTGT còn được khấu trừ lũy kế đến kỳ kê khai tháng 12/2013 vào chỉ tiêu 42 của tờ khai thuế bổ sung thì việc khai bổ sung này không thực hiện đúng hướng dẫn tại Khoản 5(a) Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Vì vậy, doanh nghiệp không được hoàn thuếGTGT theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Phước được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGTrần Văn Phu

>> Xem thêm:  Các trường hợp thu hồi đất ? Ủy ban nhân dân xã có quyền thu hồi đất canh tác không ?

>> Xem thêm:  Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh hoặc để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như thế nào ?