BỘ TÀI CHÍNH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2664TCHQ/KTTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2005

Kính gửi : Cục Hải Quan Đồng Nai

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 795/CVXN ngày 15/6/2005 của XN điện tử TQT hỏi về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với 2 hệ thống máy phát hình và máy phát thanh nhập khẩu cho Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai.

Liên quan đến vấn đề này, XN Điện tử TQT có viện dẫn đến công văn số 0420/HQĐN ngày 31/5/2005 của Cục Hải quan Đồng Nai gửi Thanh tra tỉnh Đồng Nai với nội dung: Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai nhập khẩu máy móc, thiết bị thuộc loại trong nước chưa sản xuất được để tạo tài sản cố định theo dự án đầu tư thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trong khí đó, XN Điện tử TQT đã nộp đầy đủ thuế GTGT cho 2 hệ thống máy nêu trên theo thông báo thuế của Cục Hải quan Đồng Nai.

Để có cơ sở trả lời doanh nghiệp, Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan Đồng Nai báo cáo về số thuế GTGT của hai hệ thống máy phát hình và phát thanh mà XN Điện tử TQT nhập khẩu cho Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai (kèm theo hồ sơ); ý kiến của đơn vị về việc XN Điện tử TQT đề nghị giải quyết không thu thuế GTGT cho hệ thống máy phát hình và phát thanh nhập khẩu mà XN đã nộp hết thuế theo Thông báo nộp thuế của Cục Hải quan Đồng Nai.

Báo cáo gửi về Vụ Kiểm tra thu thuế XNK trước ngày 19/7/2005.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- XN Điện tử TQT
(749 – Lê Hồng Phong – Q.10 – TP.HCM)
- LĐ Tổng cục
- Lưu VT, KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An