BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2665/BTC-TCT
V/v thực hiện Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2009

Kínhgửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Tài chính nhận được kiến nghịcủa một số doanh nghiệp về việc thực hiện Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đốivới tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tạiViệt Nam. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Phần C Thông tư số134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụthuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặccó thu nhập tại Việt Nam quy định: “Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15ngày kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng từ 01/01/2009, thay thế cho Thông tưsố 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế ápdụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cánhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, Thông tư số 16/1999/TT-BTC ngày 04/02/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế cướcđối với hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng hoá bằng tàu biển của các hãng vậntải nước ngoài vào Việt Nam khai thác vận tải”.

Trường hợp các Hợp đồng thầu,Hợp đồng thầu phụ đã được ký kết trước ngày Thông tư số 134/2008/TT-BTC có hiệulực thì việc xác định nghĩa vụ thuế GTGT, thuế TNDN tiếp tục thực hiện nhưhướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướngdẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách phápnhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tạiViệt Nam cho đến khi kết thúc hợp đồng.

Riêng đối với những hợp đồngthầu thuộc lĩnh vực vận tải hàng không, vận tải biển (đang thực hiện nộp thuếtheo hướng dẫn tại Thông tư 16/1999/TT-BTC) chuyển phát quốc tế và giao nhậnkho vận quốc tế thực hiện nộp thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số134/2008/TT-BTC kể từ ngày Thông tư số 134/2008/TT-BTC có hiệu lực thi hành.

Bộ Tài chính thông báo để Cụcthuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST;
- Lưu: VT, TCT (VT, PC, CS(2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn