BLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2666/LĐTBXH-LĐTL
V/v hướng dẫn trả trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: HộiCựu chiến binh - Tổng công ty cổ phần đường sông miền Nam

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã nhận đượccông văn số 09/CV /CCB-ĐSMN ngày 10/6/2015 của Hội Cựu chiến binh Tổng công tycổ phần đường sông miền Nam đề nghị hướng dẫn giải quyết chế độ trợ cấp thôi việccho thời gian công tác trong quân đội nhân dân Việt Nam, sau khi xem xét, BộLao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số nội dung của Bộ luật Lao động thì đối với doanh nghiệp 100% vốn nhànước hoặc doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước khi chấm dứthợp đồng lao động mà người lao động có thời gianlàm việc ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước và chuyểnđến làm việc tại doanh nghiệp trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 nhưng chưa nhậntrợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm thì người sử dụng lao động có tráchnhiệm chi trả trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm đối với thời gianngười lao động đã làm việc cho mình và chi trả trợ cấp thôi việc đối với thờigian người lao động đã làm việc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệpthuộc khu vực nhà nước trước đó.

Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đangxây dựng Thông tư hướng dẫn một số nội dung quy định về hợp đồng lao động, kỷluật lao động, trách nhiệm vật chất, trong đó có quy định chi trả trợ cấp mấtviệc làm, trợ cấp thôi việc đối với người lao động có thời gian làm việc ở cáccơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước chuyển đến làmviệc tại doanh nghiệp trước ngày 01/01/1995.

Trong thời gian chờ ban hành Thông tư mới, đề nghịHội Cựu chiến binh Tổng công ty cổ phần đường sông miền Nam trao đổi, giảithích với cựu chiến binh của Hội về nội dung công văn số 9915/SLĐTBXH-LĐ ngày29/5/2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng công ty CP đường sông miền Nam, số 298 Huỳnh Tấn phát, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, tp. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào