NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2667/NHNN-TCKT
V/v hướng dẫn kế toán miễn, giảm Thuế TNDN đối với QTDCS

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước các Chi nhánhtỉnh, thành phố

Căn cứ Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chínhphủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăngtrưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày13/01/2009 v/v Hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp Thuế TNDN theo Nghị quyếtsố 30/2008/NQ-CP Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hướng dẫn hạch toán kếtoán miễn, giảm Thuế Thu nhập doanh nghiệp (Thuế TNDN) đối với Quỹ tín dụngnhân dân cơ sở (QTDCS) như sau:

1- Hạch toán số Thuế TNDN được miễn, giảm Quý IV/2008

Căn cứ vào Thông báo được miễn/giảm Thuế TNDN của cơ quanThuế, QTDCS ghi tăng Lợi nhuận năm trước đối với số tiền thuế được miễn giảmQuý IV/2008:

Nợ TK 4534- Thuế TNDN

Có TK 692- Lợi nhuận năm trước

Hoặc Có TK Thích hợp (61102,…)

Theo quyết định của Hội đồng quản trị, Đại hội thành viên

2- Hạch toán số Thuế TNDN được miễn, giảm trong năm 2009

Căn cứ quy định của Luật Thuế TNDN và quy định hiện hành vềmiễn, giảm Thuế TNDN, định kỳ quý, QTDCS xác định và hạch toán số Thuế TNDNthực tế phải nộp (không bao gồm phần miễn, giảm thuế). Việc hạch toán kế toánthực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2 Công văn số 1825/NHNN-KTTC ngày 09/3/2007của NHNN v/v hạch toán nghiệp vụ nộp Thuế TNDN của QTDCS.

Trên đây là hướng dẫn kế toán của NHNN về miễn, giảm ThuếTNDN đối với QTDCS gửi NHNN Chi nhánh các tỉnh, thành phố triển khai thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TDHT (để biết);
- Lưu VP; Vụ TCKT2.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH- KẾ TOÁN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Hương