VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2667/VPCP-QHQT
V/v ký Hiệp định và bảo hộ đầu tư với Namibia

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tư pháp,
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại côngvăn số 3131/BKH-PLĐT ngày 27 tháng 5 năm 2003 về việc ký Hiệp định khuyến khíchvà bảo hộ đầu tư với Namibia, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chínhphủ đã có ý kiến như sau:

- Đồng ý cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư đàm phán vàký Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau giữa Chính phủ nước Cộnghoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Namibia với nội dungnhư dự thảo Hiệp định trình kèm theo công văn nói trên.

- Bộ Ngoại giao làm Thư uỷ nhiệm cho Bộ trưởngBộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc thay mặt Chính phủ ký Hiệp định này với đạidiện Chính phủ Namibia.

Văn Phòng Chính Phủ thông báo các cơ quan biếtvà thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦĐoàn Mạnh Giao