BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2667 TCT/NV1
V/v Kê khai nộp thuế TTĐB và sử dụng hoá đơn

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2001

Kính gửi:Công ty Bia Sài Gòn

Trả lời công văn số 322/BSG-TCKT ngày 14/3/2001của Công ty hỏi về việc sử dụng hoá đơn và kê khai, nộp thuế tại Nhà máy biaSóc Trăng (là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Bia Sài Gòn), Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

1/ Kê khai, nộp thuế TTĐB.

Căn cứ quy định tại Mục I Phần C Thông tư số 168/1998/TT-BTCngày 21/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 84/1998/NĐ-CPngày 12/10/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TTĐB thì:

Nhà máy bia Sóc Trăng đóng tại tỉnh Sóc Trăngsản xuất ra sản phẩm bia phải kê khai nộp thuế TTĐB tại Sóc Trăng. Để việc kêkhai nộp thuế TTĐB phù hợp với tổ chức sản xuất kinh doanh và phân cấp hạchtoán của Công ty (Nhà máy bia Sóc Trăng là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công tyBia Sài Gòn nhưng chỉ sản xuất bia để chuyển về Công ty bia Sài gòn tiêu thụ).Việc kê khai nộp thuế TTĐB thực hiện như sau:

Nhà máy bia Sóc Trăng phải kê khai, nộp thuếTTĐB tại Cục thuế tỉnh Sóc Trăng. Thuế TTĐB phải nộp tính trên sản lượng biasản xuất chuyển về Công ty và trực tiếp bán ra (nếu có). Giá tính thuế TTĐB đốivới mặt hàng bia do Nhà máy bia Sóc Trăng sản xuất căn cứ vào giá bán mặt hàngnày do Công ty Bia Sài Gòn bán ra.

Công ty Bia Sài Gòn kê khai, nộp thuế TTĐB tínhtrên toàn bộ sản phẩm bia Công ty bán ra bao gồm cả bia do Nhà máy Bia SócTrăng điều chuyển về để bán. Số thuế TTĐB đã nộp của Nhà máy Bia Sóc Trăng đượctính vào số thuế TTĐB đã nộp của Công ty Bia Sài Gòn khi tính thuế TTĐB cònphải nộp tại Công ty Bia Sài Gòn.

2/ Về việc sử dụng hoá đơn tự in.

Khi tiêu thụ sản phẩm bia, Công ty Bia Sài Gòndùng hoá đơn bán hàng. Khi sản xuất chuyển bia về Công ty hoặc các kho hàng củaCông ty, Nhà máy bia Sóc Trăng sử dụng hoá đơn bán hàng ghi rõ hàng xuất bánnội bộ.

Tổng cục thuế đồng ý cho Công ty Bia Sài Gòn sửdụng hoá đơn tự in đã được quy định tại công văn số 1575/TCT /AC ngày 19/4/2000của Tổng cục thuế để sử dụng điều chuyển bia từ Nhà máy về Công ty hoặc các khohàng của Công ty.

3/ Về mã số thuế.

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 79/1998/TT /BTCngày 12/6/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTgngày 4/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế thìCông ty Bia Sài Gòn phải kê khai đăng ký thuế bổ sung và đề nghị cấp mã số thuếcho đơn vị trực thuộc là Công ty Bia Sóc Trăng với Cục thuế thành phố Hồ ChíMinh, Nhà máy Bia Sóc Trăng phải thực hiện kê khai đăng ký thuế lại với Cụcthuế tỉnh Sóc Trăng để Cục thuế cấp giấy chứng nhận theo mã số thuế mới.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Bia Sài Gònđược biết, thực hiện./.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc