BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2668/BHXH-BT
V/v thu BHTN đối với chức danh lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Bảohiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quá trình thực hiện thu bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)còn có vướng mắc liên quan đến việc xác định đối tượng tham gia BHTN quy địnhtại Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 01/8/2011củaChính phủ quy định việc áp dụng Luật Cán bộ công chức đối với chức danh lãnh đạo,quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữuvà người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệpcó vốn góp của Nhà nước. Căn cứ ý kiến của Bộ Nội vụ tại Công văn số 1896/BNV-CCVC ngày 04/6/2014về việc thựchiện chế độ BHTN, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn như sau:

Chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữuhạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủsở hữu phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước không phải là công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; do đó, thuộc đốitượng tham gia BHTN theo quy địnhtạiKhoản 4, Điều 41 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảohiểm xã hội về BHTN.

Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố căn cứ hướng dẫntrên để tổ chức thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các Ban: CSXH, ST;
- Lưu: VT, BT (03b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh