VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2668/VPCP-QHQT
V/v miễn thị thực nhập xuất cảnh Việt Nam cho khách tham dự SEA Games 22 và Para Games 2

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Uỷ ban Thể dục Thể thao,
- Bộ Công an,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Uỷ ban Thể dục Thể thao (công văn số 704/UBTDTT-QHQT ngày 12 tháng 5 năm 2003) về việc miễn thị thực nhập xuất cảnh Việt Nam cho khách nước ngoài tham dự SEA Game 22 và Para Game 2, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý miễn thị thực nhập xuất cảnh Việt Nam với thời hạn lưu trú 01 tháng đối với các đoàn vận động viên (kể cả trọng tài, nhân viên y tế, nhân viên chăm sóc sức khoẻ) và các quan chức là công dân của nước thuộc Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và Đông Timo và được Ban Tổ chức Đại hội cấp Thẻ tham dự SEA Games 22 và Para Games 2.

- Đồng ý miễn lệ phí thị thực nhập xuất cảnh Việt Nam đối với các đối tượng không phải là công dân của các nước nêu trên được Ban Tổ chức Đại hội cấp thẻ tham dự SEA Games 22 và Para Games 2 (trừ trường hợp được miễn thị thực theo Hiệp định song phương với Việt Nam).

- Tất cả các đối tượng khác không được Ban Tổ chức Đại hội cấp thẻ đều phải làm thủ tục nhập xuất cảnh và nộp lệ phí thị thực theo quy định hiện hành (trừ trường hợp được miễn thị thực theo Hiệp định song phương với Việt Nam).

- Uỷ ban Thể dục Thể thao thông báo kịp thời danh sách các đoàn vận động viên và quan chức tham dự Đại hội cho Bộ Công an để kiểm tra nhân sự trước khi Ban Tổ chức Đại hội cấp thẻ tham dự SEA Games 22 và Para Games 2.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo các cơ quan biết và thực hiện./.

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản