BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2669 TCT/NV4
V/v kê khai, nộp phí xăng dầu

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Công ty chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ

Trả lời công văn số 421/PDC-TCKT ngày 30/6/2003 của Công ty Chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ (gọi tắt là PDC) về kê khai, nộp phí xăng dầu của 2 đơn vị trực thuộc Công ty là Xí nghiệp xăng dầu dầu khí Vũng Tàu (gọi tắt là PDC-Vũng Tàu) và Chi nhánh chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ Sóc Trăng (gọi tắt là PDC-Sóc Trăng), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo điểm 1 Thông tư số 70/2002/TT-BTC ngày 19/8/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thông tư số 06/2001/TT-BTC ngày 17/1/2001 của Bộ Tài chính về phí xăng dầu thì: “Các đơn vị thành viên hạch toán độc lập trực thuộc Tổng công ty, công ty, các chi nhánh trực thuộc Tổng công ty, Công ty hoặc trực thuộc các đơn vị thành viên (gọi chung là các đơn vị thành viên) thực hiện kê khai, nộp phí xăng dầu tại địa phương nơi các đơn vị thành viên xuất, bán cho tổ chức, cá nhân khác ngoài hệ thống Tổng công ty, công ty”.

Do đó, PDC-Vũng Tàu thực hiện nhập khẩu, sản xuất xăng, diezen để bán (hoặc xuất cho các đơn vị trực thuộc công ty PDC để bán ra) thì PDC-Vũng Tàu phải kê khai, nộp phí xăng dầu với cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đối với lượng xăng, diezen xuất bán cho tổ chức, cá nhân khác ngoài hệ thống công ty PDC, không phải kê khai, nộp phí xăng dầu đối với lượng xăng, diezen xuất cho các đơn vị trong hệ thống công ty PDC, trong đó có cả PDC-Sóc Trăng (Vì chưa bán ra ngoài hệ thống). Khi xuất xăng, diezen cho PDC-Sóc Trăng (hoặc xuất cho các đơn vị trực thuộc công ty PDC), PDC-Vũng Tàu lập hoá đơn (hoá đơn GTGT đối với xăng, diezen nhập khẩu, hoá đơn bán hàng đối với xăng, diezen sản xuất) nhưng không ghi phí xăng dầu.

PDC-Sóc Trăng phải kê khai, nộp phí xăng dầu với Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng đối với lượng xăng, diezen do PDC-Sóc Trăng bán ra. Khi bán xăng, diezen cho khách hàng thì PDC-Sóc Trăng lập hoá đơn có ghi phí xăng dầu và thực hiện thu tiền của khách hàng bao gồm cả tiền phí xăng dầu.

Đề nghị Công ty chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ hướng dẫn các đơn vị trực thuộc là PDC-Vũng Tàu và PDC-Sóc Trăng thực hiện kê khai, nộp phí xăng dầu với Cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Cục thuế tỉnh Sóc Trăng theo hướng dẫn trên đây./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương