BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 267/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2007.

Kínhgửi : Công ty cổ phần Thanh Long

Trả lời văn bản số 234/LD ngày27/11/2007 của Công ty cổ phần Thanh Long đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá, BộXây dựng có ý kiến như sau :

Việc điều chỉnh hợp đồng tronghoạt động xây dựng thực hiện theo Điều 109 của Luật Xây dựng, Thông tư số 02/2005/TT-BXD ngày 25/2/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạtđộng xây dựng;

Theo Hợp đồng kinh tế số01- 05/HĐKT-THTH ký giữa Công ty cổ phần Thanh Long và Trường trung học Truyềnhình đã thoả thuận rõ“Giá trị kinh tế của hợp đồng này là giá trị sau khiđược thương thảo, ký kết hợp đồng trên cơ sở giá dự thầu của nhà thầu và quyếtđịnh phê duyệt kết quả đấu thầu. Hợp đồng kinh tế này là hợp đồng có điều chỉnhgiá. Việc điều chỉnh giá trị hợp đồng phải tuân theo các qui định hiện hành củaNhà nước”. Vì hợp đồng này thuộc loại hợp đồng có điều chỉnh giá nên đượcđiều chỉnh giá khi Nhà nước thay đổi về chính sách giá nguyên vật liệu, tiềnlương, Chủ đầu tư và Nhà thầu xây dựng xem xét để việc điều chỉnh giá hợp đồngcho phù hợp với qui định;

Khi điều chỉnh giá hợp đồng xâydựng căn cứ vào nội dung hợp đồng kinh tế ký kết giữa các bên, các văn bảnhướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng của Nhà nước từng thời điểm(như : khi Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu thì việc điều chỉnh chi phínhân công, chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình theo Thông tưsố 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005... của Bộ Xây dựng); Giá vật liệu xây dựngthực hiện theo Thông tư Liên tịch số 38/2004/TT-BTC-BXD ngày 26/4/2004 của BộTài chính – Bộ Xây dựng hướng dẫn việc thông báo và kiểm soát giá vật liệu xâydựng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và các văn bản hướng dẫn của Nhà nước cóliên quan.

Căn cứ ý kiến trên, Công ty cổphần Thanh Long tổ chức thực hiện theo qui định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,VKT,Vụ KTTC(Th8).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu