THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 267/TTg-NN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường,
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 713/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 17 tháng 02 năm 2021 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết định chuyển mục đích sử dụng 17,46 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp như ý kiến thm định và nội dung trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật khác có liên quan và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ v quyết định thực hiện dự án và việc tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật đất đai; thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện dự án phải đảm bảo đúng thẩm quyền, thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định của pháp luật đất đai và quy định của pháp luật khác liên quan và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại Công văn trên.

3. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyn mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
-Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Bộ NNPTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ CN;
- Lưu: VT, NN (03), VLA

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng