VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 267/VPCP-CN
V/v chỉ đạo triển khai thực hiện dự án dây chuyền 1 nhà máy xi măng Thăng Long

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Tổng công ty Lắp máy Việt Nam;
- Công ty Cổ phần xi măng Thăng Long.

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần xi măng Thăng Long tại côngvăn số 15/HĐQT /XMTL/2007 ngày 26 tháng 12 năm 2007 về việc chỉ đạo triển khaithực hiện Dự án dây chuyền 1 nhà máy xi măng Thăng Long, Thủ tướng Nguyễn TấnDũng có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo vấn đề nêu trên, báo cáokết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý;
Website CP;
- Lưu: VT, CN (3). 12

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Văn Trọng Lý