BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2670/CHK-QLHĐB
V/v: Hướng dẫn về cấp giấy phép khai thác hệ thống kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2008

Kính gửi:

Tổng công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam
Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc
Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung
Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam
Tổng công ty Bay dịch vụ (SFC)

- Căncứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29/6/2006;
-
Căn cứQuyết định số 12/ 2007/QĐ-BGTVT ngày21/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế khí tượng HKDD;
-
Căn cứQuyết định số 14/2007/QĐ-BGTVT ngày26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế thông tin, dẫn đường, giám sát HKDD;
-
Căn cứ Quyết định số 21/2007/QĐ-BGTVT ngày06/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế thông báo tin tức hàng không;
- Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý hoạt động bay Cục Hàng không Việt Nam,

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam hướng dẫn về việc cấpgiấy phép khai thác cho hệ thống kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay nhưsau:

1. Các loại hệ thống kỹ thuật, thiết bị phải được Cục Hàng không Việt Namcấp giấy phép khai thác trước khi chính thức đưa vào khai thác bao gồm:

a) Hệ thống kỹ thuật, thiết bị thôngtin, dẫn đường, giám sát (CNS):

1) Đài thu phát VHF không - địa bằngthoại hoặc bằng dữ liệu, hoặc bằng thoại và dữ liệu;

2) Đài thu phát HF không - địa bằngthoại hoặc bằng dữ liệu;

3) Hệ thống chuyển điện văn tự độngAMSS mạng viễn thông cố định hàng không AFTN;

4) Hệ thống xử lý điện văn dịch vụkhông lưu AMHS mạng viễn thông hàng không ATN;

5) Hệ thống chuyển mạch thoại VCCS;

6) Hệ thống ghi âm;

7) Đài dẫn đường vô hướng NDB;

8) Đài dẫn đường đa hướng sóng cựcngắn VOR;

9) Đài đo cự ly bằng vô tuyến DME;

10) Hệ thống hạ cánh bằng thiết bịILS;

11) Hệ thống tăng cường độ chính xáctín hiệu vệ tinh dẫn đường, đặt trên mặt đất GBAS;

12) Hệ thống ra đa giám sát sơ cấpPSR;

13) Hệ thống ra đa giám sát thứ cấpSSR;

14) Hệ thống xử lý dữ liệu ra đaRDP, hệ thống xử lý dữ liệu bay FDP;

15) Hệ thống đèn tín hiệu, biển báotại cảng Hàng không, sân bay;

16) Hệ thống thông báo tự động tạikhu vực sân bay ATIS.

b) Hệ thống kỹ thuật, thiết bị khítượng hàng không (MET):

1) Hệ thống quan trắc khí tượng;

2) Hệ thống đo đạc, cảnh báo hiệntượng gió đứt;

3) Hệ thống ra đa thời tiết;

4) Hệ thống thu ảnh mây vệ tinh khítượng;

5) Hệ thống thu thập, xử lý số liệukhí tượng cơ bản GTS;

6) Hệ thống thu sản phẩm dự báo thờitiết toàn cầu WAFS;

7) Hệ thống cơ sở dữ liệu khí tượnghàng không (CSDL);

8) Các thiết bị thông dụng tại vườnquan trắc khí tượng.

c) Hệ thống tự động hóa dịch vụthông báo tin tức hàng không.

2. Việc cấp giấy phép bao gồm cấp lần đầu và cấp lại. Giấy phép được cấplại trong trường hợp giấy phép được cấp đã hết thời gian hiệu lực, mất, hưhỏng, bị thu hồi. Trong trường hợp giấy phép đã cấp bị hư hỏng hoặc bị mất, CụcHàng không Việt Nam cấp lại giấy phép trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhậnđược đơn đề nghị cấp lại giấy phép.

3. Điều kiện, thủ tục cấp giấy phép khai thác:

a) Đối với hệ thống kỹ thuật, thiết bị CNS: Theo Điều28 Quy chế thông tin, dẫn đường, giám sát HKDD.

b) Đối với hệ thống kỹ thuật, thiết bị MET: Theo Điều41 Quy chế khí tượng HKDD.

c) Đối với hệ thống kỹ thuật AIS: Theo Điều 61 Quy chế thông báo tin tức hàng không.

4. Doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép:

a) Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác cho hệ thống kỹthuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay cho Cục Hàng không Việt Nam (qua Ban Quảnlý hoạt động bay). Đối với trường hợp đề nghị cấp lại giấy phép, đơn đề nghịcấp phải được nộp ít nhất 30 ngày trước ngày hết thời gian hiệu lực.

b) Hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ hoặc giải trình theo hướng dẫn,yêu cầu của Ban Quản lý hoạt động bay;

c) Làm thủ tục nộp lệ phí theo quy định.

5. Mỗi đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác thông thường cho một hệ thống kỹthuật hoặc một thiết bị bảo đảm hoạt động bay. Trong trường hợp hệ thống kỹthuật, thiết bị có cấu hình kép hoặc thiết bị dự phòng, đơn đề nghị phải ghi rõchi tiết về cấu hình kép hoặc thiết bị dự phòng. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phépđược hướng dẫn tại Phụ đính 1.

6. Tài liệu khai thác, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật do Doanh nghiệp đề nghịcấp giấy phép tổ chức xây dựng và ban hành. Doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phépcó thể ban hành một Tài liệu khai thác, bảo dưỡng chung cho các hệ thống hoặcthiết bị cùng kiểu loại và xê-ri sản xuất. Phần Tài liệu khai thác bao gồm cácthông tin, hướng dẫn về việc vận hành, sử dụng hệ thống kỹ thuật, thiết bị;phải bằng tiếng Việt (trước ngày 01 tháng 01 năm 2010). Trong trường hợp hệthống kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay được sản xuất ở nước ngoài,Doanh nghiệp có thể sử dụng phần Tài liệu về bảo dưỡng của nhà sản xuất hệthống kỹ thuật bằng tiếng Anh với điều kiện Doanh nghiệp đảm bảo rằng đội ngũkỹ thuật liên quan đủ khả năng hiểu và sử dụng thành thạo nội dung tài liệu đó.Hình thức và nội dung của Tài liệu này được hướng dẫn tại Phụ đính 2.

7. Ban Quản lý hoạt động bay kiểm tra, thẩm định hồ sơ, tổ chức kiểm trathực tế tại vị trí lắp đặt hệ thống kỹ thuật, thiết bị liên quan (nếu thấy cầnthiết), hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ và làm thủ tục cấp giấy phép khai thác hoặcra thông báo từ chối đơn đề nghị đúng thời gian quy định. Mẫu Bảng kiểm tra hệthống kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay được hướng dẫn tại Phụ đính 3.

8. Mẫu Giấy phép khai thác liên quan được hướng dẫn tại Phụ đính 4.

9. Việc nộp lệ phí cấp giấy phép khai thác thực hiện theo quy định liênquan.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị liênquan triển khai thực hiện Hướng dẫn này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (để báo cáo);
- Các Phó Cục trưởng;
- Cảng vụ HK miền Bắc, Trung, Nam;
- Văn phòng Cục;
- Lưu Văn thư, Ban QLHĐB (Hg15b).

CỤC TRƯỞNG
Phạm Quý Tiêu

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN