BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2670/LĐTBXH-LĐVL
V/v chính sách mua cổ phần ưu đãi đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Công đoàn Công ty Thủy sản Thanh Hoá

Trả lời Văn bản số 05/CĐ-CTTS ngày 10/7/2003 của Công đoàn Công ty Thuỷ sản Thanh Hoá về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Khi thực hiện phương án cổ phần hoá doanh nghiệp, những người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hoá (điểm 7 Mục I của Thông tư 15/2002/TT-BLĐTBXH ) thuộc đối tượng dôi dư ngoài việc được hưởng các chế độ theo quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 còn được mua cổ phần ưu đãi, cổ phần ưu đãi dành cho người lao động nghèo theo quy định tại Điểm 4 và Điểm 5 Mục I của Thông tư số 15/2002/TT-BLĐTBXH ngày 23/10/20002 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ.

Điều 5 của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 chỉ quy định việc hoàn trả số tiền trợ cấp nếu người lao động dôi dư được tái tuyển dụng trong khu vực Nhà nước. Do đó, nếu người lao động được tuyển dụng làm việc trong các doanh nghiệp không thuộc khu vực Nhà nước thì không phải hoàn trả số tiền trợ đã nhận theo Nghị định 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002; chế độ bảo hiểm xã hội sẽ được tiếp tục thực hiện theo các quy định hiện hành.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Công đoàn Công ty Thuỷ sản Thanh Hoá có thể liên hệ trực tiếp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Thanh Hoá đề đề nghị giải đáp những vướng mắc khi cần thiết./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀMNguyễn Đại Đồng