ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 2671/GDĐT-KHTC
Về thu, sử dụng học phí và thu khác của cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2014 – 2015.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận, Huyện.
- Hiệu trưởng các trường THPT công lập.
- Giám đốc các Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới2014-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về công tác thu, sử dụng học phí vàthu khác của cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc ngành Giáo dục và Đào tạothành phố Hồ Chí Minh gồm các nội dung như sau:

1. Về thu, sử dụng học phí và thukhác:

Tiếp tục được thực hiện theo các vănbản hướng dẫn của liên Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Tài chính:

- Hướng dẫn Liên Sở số 2949/HDLS /GDĐT-TC ngày 05/9/2013 về thu, sử dụng học phí và thu khác của cơ sởgiáo dục và đào tạo công lập từ năm học 2013-2014 đến năm học 2014-2015.

- Hướng dẫn Liên Sở số 1236/HDLS /TC-GDĐT ngày 14/02/2014 về công tác hạch toán thu, chi các khoản thucủa ngành giáo dục.

2. Về chế độ miễn giảm và hỗ trợ chiphí học tập:

Trong khi chờ hướng dẫn mới của liênSở, tổ chức thực hiện theo các văn bản:

- Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 hướng dẫn thực hiện một số điềucủa Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn,giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơsở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2013-2014 đến năm học2014-2015 và Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010.

- Nghị định số 87/2013/NĐ-CP ngày30/7/2013 của Chính phủ về quy định chế độ, chính sách đối với gia đình, thânnhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân.

- Hướng dẫn liên tịch số 6805/HDLT /GDĐT-TC-LĐTBXH ngày 21/7/2011 của liên Sở Giáo dục-Đào tạo, Tài chínhvà Lao động-Thương binh và Xã hội về việc thực hiện miễn giảm học phí và hỗ trợchi phí học tập của học sinh, sinh viên từ năm học 2010-2011 đến năm học2014-2015.

- Hướng dẫn liên tịch số 7692/HDLT /SLĐTBXH-SGDĐT-STC ngày 12/6/2014 của Liên Sở Lao động và TBXH, SởGiáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính Về việc thực hiện miễn, giảm học phí, tiền tổchức học hai buổi/ngày và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên làthành viên hộ nghèo và hộ cận nghèo thành phố.

- Văn bản số 1783/HD-LĐTBXH-GDĐTngày 19/04/2007 của Liên Sở Lao động và TBXH, Sở Giáo dục và Đào tạo về hướngdẫn thực hiện chính sách hỗ trợ học phí và tiền cơ sở vật chất cho học sinh,sinh viên thuộc diện hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tưtrên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Hướng dẫn liên tịch số 1173/HDLT /GDĐT-TC-BDTngày 17/4/2014 về việc thực hiện miễn học phí đối với học sinh dân tộc Chăm Khmertrên địa bàn thành phố từ năm học 2013-2014 đến năm học 2019-2020.

3. Một số nội dung cần lưu ý khi tổchức thực hiện:

Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợpvới Phòng Tài chính Kế hoạch các Quận, Huyện rà soát lại tình hình thực hiệncông tác thu, chi của năm học trước để thống nhất hướng dẫn thu, chi của nămhọc 2014-2015 cho các cơ sở giáo dục trực thuộc (hoặc trình Ủy ban nhân dân Quận,Huyện phê duyệt nếu có thay đổi phương án thu, chi). Nhắc nhở các trường tổchức tốt công tác lấy ý kiến thống nhất của phụ huynh học sinh đối với cáckhoản thu hộ-chi hộ.

Riêng các đơn vị trực thuộc Sở Giáodục và Đào tạo sẽ thực hiện các khoản thu thỏa thuận theo hướng dẫn của Sở.

Về quản lý công tác dạy thêm họcthêm theo Quyết định 21/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của Ủy ban nhân dân Thànhphố, liên Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Tài chính sẽ có hướng dẫn cụ thể về mứcthu và nội dung chi theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Tất cả các khoản thu, chi của đơn vịphải được phản ánh đầy đủ vào sổ sách kế toán của đơn vị và thực hiện chế độquản lý tài chính theo quy định hiện hành.

Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêmtúc tinh thần thông báo này để hoạt động của nhà trường được ổn định từ đầu nămhọc.

Nơi nhận:
- Như trên “để thực hiện
- Sở Tài chính “để phối hợp
- Kho bạc NNTP “để phối hợp
- Lưu: VP, P.KHTC.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Hoài Nam