BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2671/LĐTBXH-LĐVL
V/v: áp dụng pháp luật lao động

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

Công ty CATHAY PACIFIC
(Số 58 đường Đồng Khởi, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời thư của quý Công ty ngày 15/7/2003 về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Khoản 1, Điều 30 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung quy định: “Hợp dộng lao động được giao kết trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động”. Do vậy hợp đồng lao động mà quý công ty nêu được ký bởi ba bên là không đúng quy định pháp luật.

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động có hiệu lực từ ngày 01/01/1003, nên mọi khoản của Luật này đều được áp dụng từ ngày 01/01/2003.

Căn cứ vào nguyên tắc nêu trên, bất kỳ hợp đồng lao động xác định thời hạn nào được ký kết từ ngày 01/01/2003 trở về sau, và hợp đồng lao động xác định thời hạn được ký trước ngày 01/01/2003 nhưng đến thời điểm đó vẫn còn hiệu lực thi hành đều được coi là hợp đồng lao động thời hạn lần thứ nhất để áp dụng khoản 2, Điều 27 của Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung.

Đề nghị Quý công ty nghiên cứu để áp dụng./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀMNguyễn Đại Đồng