BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2671/TCHQ-TXNK
V/v xác định mã HS hàng hóa NK

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Xuất nhập khẩu thuốc lá.
(41 Đường Lê Quý Đôn, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được Côngvăn số 197/XNKTL-PTKD ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Công ty Xuất nhập khẩu thuốclá, hỏi về mã số thuế đối với mặt hàng thiết bị thuốc lá điện tử. Về vấn đềnày, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc phân loại một mặt hàng cụ thểphải căn cứ vào thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; các tài liệu kỹ thuật,catalogue của hàng hóa cần phân loại. Đối với mặt hàng có tên gọi là thuốc láđiện tử, tại cuộc họp của Ủy ban HS lần thứ 46 của Tổ chức Hải quan thế giới,đã có ý kiến về mặt hàng được mô tả như sau: "Là một thiết bị hoạt độngbằng pin trong hình dạng của một ống tròn giống như một điếu thuốc bình thường,có kích thước khoảng 150 mm chiều dài và 11 mm đường kính. Thiết bị bao gồm:(i) Một bộ phận phun, phát tán (atomized) kết hợp một cảm biến, chuyển đổi khínén áp lực, một bộ hóa hơi và một cartridge dạng đầu ngậm (dùng chứa tinh dầu);(ii) Phần pin bao gồm một diode phát sáng (LED), một chuyển đổi khí nén áp lựcvà pin lithium có thể sạc lại, thuộc nhóm 8543, phân nhóm 8543.70".

Đề nghị Công ty nghiên cứu Thông tư 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, ápdụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; tham khảo ý kiến phân loạitrên của tổ chức Hải quan Thế giới đối chiếu với hàng hóa thực tế của công tyđể xác định mã số cho mặt hàng cụ thể của công ty. Trường hợp còn có vướng mắcthì liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục nhập khẩu đểđược hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Côngty Xuất nhập khẩu thuốc lá biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang