VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2671/VPCP-KGVX
V/v chỉ đạo điểm công tác phòng, chống AIDS, ma túy tại tỉnh Điện Biên

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Công an;
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

Theo báo cáo gần đây của Ủy bannhân dân tỉnh Điện Biên, số người nghiện ma túy, số người nhiễm HIV/AIDS và tửvong do AIDS tăng cao không bình thường.

Về việc này, Phó Thủ tướng TrươngVĩnh Trọng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạnma túy, mại dâm có ý kiến như sau:

Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp vớiBộ Công an, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh ĐiệnBiên khẩn trương tổ chức việc khảo sát, đánh giá tình hình, xác định rõ nguyênnhân, từ đó triển khai ngay các biện pháp cần thiết để khắc phục tình trạngnày, coi đây là địa bàn trọng điểm cần tập trung chỉ đạo quyết liệt bằng cácgiải pháp tổng hợp.

Báo cáo kết quả lên Phó Thủ tướng,Chủ tịch Ủy ban Quốc gia trước ngày 20 tháng 5 năm 2010.

Văn phòng Chính phủ thông báo để BộY tế, Bộ Công an, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnhĐiện Biên, các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trương Vĩnh Trọng;
- Cục p/c AIDS, Bộ Y tế;
- Văn phòng thường trực p/c ma túy, Bộ Công an;
- Cục p/c tệ nạn xã hội, Bộ LĐTBXH;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: NC, KTTH, Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, KGVX (3), Hh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ