VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2671/VPCP-QHQT
V/v xây dựng Làng Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Văn hoá-Thông tin,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Quốc phòng

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 1171-CV/NG-CA2 ngày 15 tháng 5 năm 2003) về việc xây dựng Làng Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tại Nakhon Phanom, Thái Lan, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Bộ Văn hoá-Thông tin chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan trao đổi, làm việc với phía Thái Lan trong quá trình xây dựng Làng Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tại bản Nà - chọc, tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan.

- Bộ Văn hoá-Thông tin khẩn trương gặp gỡ, trao đổi với phía Bạn để kịp thời thống nhất về nội dung của công trình theo tinh thần hợp tác giữa hai Chính phủ và phù hợp với các nguyên tắc chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về các di tích của Bác Hồ; chỉ đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh giúp Bạn về ý tưởng xây dựng Nhà lưu niệm và hỗ trợ Bạn những tư liệu về hoạt động của Bác Hồ mà Bạn cần và ta có khả năng.

- Bộ Ngoại giao làm việc với phía Bạn để thu xếp chuyến đi tham dự Lễ khánh thành Làng Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan của Thủ tướn ta theo lời mời của Thủ tướng Thái Lan; phối hợp với Bộ Quốc phòng (Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam) và các cơ quan liên quan chuẩn bị quà tặng của Thủ tướng gồm: một tượng Bác Hồ (loại tượng bán thân, bằng đồng) và một số loại cây lâu năm đặc trưng cho ba miền Bắc - Trung - Nam của nước ta.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo các cơ quan biết và thực hiện./.

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản