BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2672/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Hướng dẫn chính sách giảm lao động đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn, thiếu đơn đặt hàng, thu hẹp sản xuất

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai

Trả lời công văn số 698/KCN-ĐN ngày 16/7/2003 của quý Ban về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định của pháp luật lao động, những lý do bất khả kháng khác để doanh nghiệp có thể áp dụng điểm d, khoản 1, Điều 38 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung đó là: Trường hợp do yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên, do địch hoạ, do dịch bệnh không thể khắc phục được dẫn đến việc phải thay đổi, thu hẹp sản xuất kinh doanh.

Theo quy định nêu trên thì lý do mà doanh nghiệp đưa ra là không có đơn đặt hàng, thiếu hạn ngạch xuất khẩu, kinh doanh không hiệu quả không thuộc những lý do bất khả kháng để các doanh nghiệp có thể áp dụng điểm d, khoản 1, Điều 38 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung.

Đề nghị quý Ban nghiên cứu và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀMNguyễn Đại Đồng