BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2672 TCT/NV5
V/v Thuế thu nhập cá nhân đối với những phụ cấp đặc biệt

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

Công ty OSCAT/AEA Việt Nam
(Đ/c: 65 Nguyễn Du, Quận 1. TP.HCM)

Trả lời công văn số 88/CV-OAV /HR ngày 02/06/2003 và công văn số 98/CV-OA /HR ngày 14/7/2003 của Công ty OSCAT/AEA VN về thuế thu nhập cá nhân đối với những phụ cấp đặc biệt, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Quy định tại Điểm 4.1.2, mục I Thông tư 05/2002/TT-BTC ngày 17/1/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 78/2001/NĐ-CP ngày 23/10/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, trường hợp Công ty cử cán bộ đến làm việc tại những nơi có điều kiện độc hại, nguy hiểm như: giàn khoan trên biển, treo người trên cao, tiếp xúc trực tiếp với chất độc, khí độc, bụi độc theo các dự án làm việc tại giàn khoan ngoài khơi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, thì những khoản phụ cấp độc hại nguy hiểm mà công ty trả cho các cán bộ này không thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân. Mức phụ cấp độc hại, nguy hiểm được quy định cụ thể tại Thông tư số 23/LĐTBXH-TT ngày 7/7/1993 theo quy định trên phải chịu thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập cao.

Đối với những dự án đất liền tại Vũng Tàu, các cơ sở làm việc mà Công ty cử cán bộ đến công tác không nằm trong địa bàn xa xôi, có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn được áp dụng chế độ phụ cấp đặc biệt theo quy định tại Thông tư Liên bộ số 02/LB-TT ngày 25/1/1994 của Liên Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội- Tài chính. Do đó, khoản phụ cấp mà Công ty trả cho các cán bộ này không thuộc khoản phụ cấp không chịu thuế quy định tại điểm 4.1.4, Mục I Thông tư số 05/2002/TT-BTC nêu trên. Vì vậy, khi kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân cho các cán bộ, Công ty phải tính phần phụ cấp này vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty OSCAT/AEA được biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để hướng dẫn thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến