BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2673/BKHĐT-KTCN
V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận đượccông văn số 1590/TCHQ-TXNK ngày 29/03/2013 của Tổng cục Hải quan về việc vướngmắc thực hiện Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (sau đây gọi tắt là Thông tư). Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ýkiến như sau:

1. Tại Điều 3 của Thông tư quyđịnh: “Nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được làhàng hóa được quy định tại một trong các Danh mục ban hành kèm theo Thông tưkhông phụ thuộc vào mục đích sử dụng, trừ hàng hóa chuyên dùng”. Như vậy,đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm thôngthường phải căn cứ vào tất cả Danh mục thuộc Thông tư (thuộc các phụ lụckèm theo). Ví dụ mặt hàng thép lá mạ kẽm (mã HS 7219.24.00) thuộc Danh mụcnguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước đã sản xuất được nếu sử dụng tronghoạt động dầu khí vẫn thuộc loại trong nước đã sản xuất được. Đối với những mặthàng chuyên dụng trong lĩnh vực dầu khí như “ống thép” dùng để dẫn dầu hoặc khítrong hoạt động dầu khí thì căn cứ vào mặt hàng ống dẫn dầu, khí của danh mụcvật tư trong hoạt động dầu khí, không căn cứ vào mặt hàng ống thép của danh mụcvật tư xây dựng.

2. Việc áp dụng văn bản quy phạmpháp luật đối với mặt hàng nhập khẩu cần căn cứ vào thời điểm nhập khẩu hànghóa để đối chiếu với văn bản có hiệu lực tại thời điểm đó. Thông tư số04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 có hiệu lực từ ngày 01/10/2012, vì vậy các hànghóa có tờ khai hải quan từ ngày 01/10/2012 trở đi được áp dụng theo Thông tưnày.

3. Đối với trường hợp các mặt hàngthuộc danh mục kèm theo Thông tư không đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật củadự án (ví dụ dự án đóng tàu, lọc hóa dầu…), Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợpvới Tổng cục Hải quan cùng các Bộ, ngành liên quan để xác định các mặt hàng đãsản xuất được trong nước có đáp ứng yêu cầu của các dự án đó hay không để giảiquyết đối với từng trường hợp cụ thể.

4. Đối với trường hợp các mặt hàngthuộc danh mục kèm theo Thông tư có ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuậtthể hiện là “Loại thông dụng” hoặc “Loại thông thường” là các mặt hàng khôngcần yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật đặc biệt, yêu cầu chuyên ngành.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợpvới Tổng cục Hải quan cùng các Bộ, ngành liên quan để xác định “chứng chỉchuyên ngành”, “tiêu chuẩn kỹ thuật đặc biệt” hoặc “yêu cầu chuyên ngành” trongcác trường hợp cụ thể khi đơn vị nhập khẩu có vướng mắc.

5. Về những mặt chưa phù hợp củaThông tư như: việc ghi tên hàng và mã HS trong Danh mục của Thông tư và Biểuthuế xuất khẩu, nhập khẩu chưa có sự đồng nhất; các mặt hàng trong nước đã sảnxuất được theo công văn số 8103/BKH-KTCN ngày 11/11/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầutư như tay nắm cửa, bản lề,…; đơn vị đo lường chưa đồng nhất, Bộ Kế hoạch vàĐầu tư sẽ tiến hành rà soát, sửa đổi cho phù hợp với quy định hiện hành.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong tiếp tụcnhận được ý kiến của Tổng cục Hải quan để phối hợp giải quyết vướng mắc củadoanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước và sửa đổi, bổ sung các danh mục banhành kèm theo Thông tư phù hợp với thực tế.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt