BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2673/BYT-BM-TE
V/v: Tăng cường triển khai thực hiện Chương trình Sữa học đường

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 08/7/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1340/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020 (Chương trình sữa học đường), sau đó Bộ Y tế đã có nhiều văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn triển khai Chương trình Sữa học đường. Tuy nhiên đến nay, nhiều địa phương chưa xây dựng được kế hoạch hành động thực hiện chương trình, có một số địa phương việc triển khai còn nhiều bất cập, đặc biệt là lựa chọn các loại sữa tham gia chương trình Sữa học đường.

Đtriển khai thực hiện Chương trình Sữa học đường đồng bộ và có hiệu quả, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiên cứu và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công văn số 7162/BYT-BM-TE , ngày 26/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường triển khai Chương trình Sữa học đường; lưu ý tập trung chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan thực hiện những công việc sau:

1. Thành lập ban chỉ đạo Chương trình Sữa học đường tại địa phương do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố làm Trưởng ban, Phó trưởng ban thường trực là Lãnh đạo Sở Y tế, ủy viên là các Sở, ngành có liên quan để ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai Chương trình Sữa học đường.

2. Tại Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08 tháng 07 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế làm đầu mối chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đđảm bảo thống nhất trong công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện cũng như triển khai hiệu quả Chương trình; Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố xem xét, cân nhắc Giao Sở Y tế làm đầu mối phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động thương binh - Xã hội và các Sở, ngành liên quan khẩn trương xây dựng và triển khai “Kế hoạch hành động thực hiện chương trình sữa học đường của tnh” để thực hiện mục tiêu và các chỉ tiêu của Chương trình Sữa học đường. Tùy tình hình thực tế của địa phương có thể triển khai thí điểm rồi từng bước nhân rộng, nếu đủ điều kiện có thể triển khai trong toàn tỉnh. Chú ý ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các địa phương có tình trạng suy dinh dưỡng cao. Việc triển khai Chương trình cần trên tinh thần tự nguyện, tránh áp đặt chủ quan, lấy thành tích; chú ý kiểm tra, giám sát, đảm bảo sự an toàn và hiệu quả của sản phẩm tham gia Chương trình Sữa học đường.

3. Tăng cường tuyên truyền, vận động, phổ biến rộng rãi Chương trình Sữa học đường bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về lợi ích của Chương trình Sữa học đường trong việc cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng, cải thiện tầm vóc và thể lực trẻ em Việt Nam; Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực, các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp đthực hiện Chương trình Sữa học đường theo các mục tiêu, nội dung quyết định của Thủ tướng.

4. Trong khi chưa có quy định mới về tiêu chuẩn đối với sản phẩm Sữa học đường, đề nghị các tỉnh thực hiện theo Quyết định số 5450/QĐ-BYT ngày 28/9/2016 về việc Quy định tạm thời đối với sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020.

Ban Chỉ đạo Chương trình Sữa học đường của địa phương định kỳ báo cáo 6 tháng 1 lần về Bộ Y tế để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh những vấn đề khó khăn, vướng mắc, thường trực Ban chỉ đạo Chương trình Sữa học đường các tỉnh tập hợp ý kiến, phản ánh về Bộ Y tế (Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, 138 A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, ĐT/Fax: 0243.8464060) để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng cảm ơn.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Viện Dinh dưỡng;
- Lưu VT, BMTE.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Viết Tiến