BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2673/LĐTBXH-LĐVL
V/v Thoả ước lao động tập thể

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Công ty XNK Sách Báo

Trả lời công văn số 330/XNSB -2003 ngày 21/7/2003 của quý Công ty về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung, thì thoả ước lao động tập thể là văn bản ký kết giữa tổ chức Công đoàn với Giám đốc doanh nghiệp và việc ký kết thoả ước tập thể chỉ được tiến hành khi có trên 50% số người của tập thể lao động trong doanh nghiệp tán thành nội dung thoả ước đã thương lượng.

Trường hợp Công ty Xuất nhập khẩu Sách báo đã ký kết thoả ước tập thể áp dụng chung trong toàn Công ty, nhưng tổ chức công đoàn cơ sở thuộc chi nhánh của Công ty lại yêu cầu Giám đốc Công ty ký kết thoả ước lao động dành riêng cho tập thể người lao đông thuộc chi nhánh của Công ty, thì hai bên có thể tiến hành thương lượng và ký kết thoả ước tập thể dành riêng cho chi nhánh, nhưng nội dung đã thương lượng phải được trên 50% số người lao động của Công ty tán thành và không được trái với nội dung thoả ước của Công ty./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀMNguyễn Đại Đồng