BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2673 TCT/NV5
V/v Thuế GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

Công ty liên doanh chế biến lâm sản xuất khẩu
Bihimex-Youngling (Bilico)

Trả lời công văn số 17/CV ngày 29/5/2003 của Công ty Bilico về việc hoàn thuế Giá trị gia tăng đối với hàng xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 21/12/2003, Tổng cục Thuế đã có công văn số 666/TCT /NV5 hướng dẫn Công ty về điều kiện thanh toán qua ngân hàng để xác định hàng hoá xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% trong trường hợp khách hàng nước ngoài chuyển tiền vào tài khoản cá nhân (là người không cư trú tại Việt Nam) do khách hàng uỷ nhiệm tại một ngân hàng được phép ở Việt Nam. Hướng dẫn tại công văn số 1186/NHNN-QLNH ngày 1/11/2002 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc thực hiện thanh toán tiền bán hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng.

Theo quy định tại Thông tư số 01/1999/TT-NHNN 7 ngày 16/4/1999 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì người không cư trú bao gồm người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có thời hạn dưới 12 tháng.

Trường hợp khách hàng nước ngoài thanh toán tiền hàng xuất khẩu của Công ty thông qua tài khoản cá nhân người nước ngoài là người cư trú tại Việt Nam sẽ không đáp ứng đủ điều kiện về hình thức thanh toán qua ngân hàng theo quy định tại Thông tư số 01/1999/TT-NHNN 7 nêu trên. Đề nghị Công ty nhận tiền thanh toán hàng xuất khẩu trực tiếp vào tài khoản của công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Bilico, Cục thuế tỉnh Đồng Nai được biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến