BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2674 TCT/CS
V.v C/s thuế đối với hàng XK tại chỗ

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế Thành Phố Hà Nội

Trả lời công văn số 8966 CT/HTr ngày 4/4/2003 của Cục Thuế thành phố Hà Nội hỏi về chính sách thuế đối với hàng xuất khẩu tại chỗ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại mục I Thông tư số 90/2002/TT-BTC ngày 10/102002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu về thuế GTGT đối với hàng hoá bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất, gia công hàng xuất khẩu có quy định “ Hàng hoá do doanh nghiệp tại Việt Nam (Bao gồm cả doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) sản xuất bán cho thương nhân nước ngoài thanh toán tiền mua hàng bằng ngoại tệ nhưng giao hàng cho doanh nghiệp sản xuất khác tại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân nước ngoài để tiếp tục sản xuất, gia công hàng xuất khẩu”.

Căn cứ theo quy định nêu trên thì Công ty TNHH Thương mại Việt á có ký hợp đồng xuất khẩu 1 lô tủ điện cho đối tác nước ngoài nhưng giao hàng tại Việt Nam sau đó phía đối tác nước ngoài bán lại cho Công ty điện lực 3 thì chưa đủ điều kiện được coi là hàng xuất khẩu tại chỗ vì không phải giao hàng cho doanh nghiệp sản xuất khác tại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân nước ngoài để tiếp tục sản xuất, gia công để xuất khẩu. Công ty phải kê khai và nộp thuế GTGT theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc