Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 2675/TCHQ-GSQL
NGÀY 10 THÁNG 06 NĂM 2003 VỀ VIỆC XỬ LÝ HÀNG TỒN THEO
QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/1998/NĐ-CP NGÀY 22/7/1998

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có cảng biển.

Tổng cục Hải quan nhậnđược phản ánh của Cục Hải quan một số tỉnh, thành phố có cảng biển về việc xửlý hàng hoá do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển điều chỉnh tại Nghị địnhsố 55/1998/NĐ-CP ngày 22/7/1998 của Chính phủ. Để Hải quan các địa phương thựchiện thống nhất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với trườnghợp này như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 55/1998/NĐ-CP , việc xử lýhàng do người vận chuyển đường biển lưu giữ tại cảng biển nhằm mục đích bán đấugiá đảm bảo việc thanh toán các chi phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hoá.Do vậy, trách nhiệm của cơ quan Hải quan trong trường hợp này là phải làm thủtục nhập khẩu như đối với một lô hàng nhập khẩu thông thường. Cụ thể là:

1. Về thủ tục hải quan:

- Thời điểm làm thủ tục hải quan: Người lưu giữ, hoặc tổchức được người lưu giữ uỷ quyền hợp pháp, khai và nộp tờ khai trong thời hạn30 ngày kể từ ngày người lưu giữ ký hợp đồng uỷ quyền việc bán đấu giá quy địnhtại khoản 3 Điều 3 Nghị định 55/1998/NĐ-CP .

Trình tự làm thủ tục hải quan, bộ hồ sơ hải quan thực hiệntheo quy định tại Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ vàQuyết định số 56/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trongtrường hợp này, người khai hải quan không phải nộp hợp đồng mua bán, vận đơn.Thay vào đó phải nộp bản sao các giấy tờ chứng minh đây là hàng hoá do ngườivận chuyển đường biển lưu giữ được điều chỉnh bởi Nghị định số 55/1998/NĐ-CP ,hoặc hàng hoá đủ điều kiện để được nhập khẩu, cụ thể là các giấy tờ sau:

+ Hợp đồng uỷquyền bán đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 55/1998/NĐ-CP (bảnchính).

+ Các chứng từ chứng minh quyền được lưu giữ và xử lý hànglưu giữ quy định tại khoản 1 Điều 2Nghị định số 55/1998/NĐ-CP (bản sao).

+ Đối với hàng hoáphải kiểm tra nhà nước về chất lượng: Chứng thư giám định về chất lượng hànghoá lưu giữ quy định tại Điều 6 Nghị định số 55/1998/NĐ-CP (bản sao).

- Đối với trường hợp hàng cấm nhập khẩu, nhập khẩu có điềukiện thực hiện đúng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 55/1998/NĐ-CP .

2. Về thuế nhập khẩu:

- Thời điểm tính thuế là thời điểm người khai hải quan đăngký tờ khai hải quan.

- Thời hạn nộp thuế theo quy định tại mục III phần C Thôngtư 172/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Thuế suất thuế nhập khẩu tính theo thuế suất của từng mặthàng tại thời điểm đăng ký tờ khai.

- Giá tính thuế:

+ Áp giá tínhthuế tối thiểu đối với hàng hoá thuộc danh mục nhà nước quản lý giá;

+ Áp giá tính thuế theo bảng giá tính thuếcủa Bộ Tài chính đối với hàng hoá không thuộc danh mục nhà nước quản lý giá.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn các nội dung trên để Cục Hảiquan các tỉnh, thành phố có cảng biển thực hiện thống nhất. Bãi bỏ các hướngdẫn trước đây về xử lý hàng hoá lưu giữ tại cảng biển điều chỉnh bởi Nghị định55/1998/NĐ-CP . Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh đề nghịCục Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫngiải quyết.