BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2675 TCT/CS
V/v xác định thu nhập để miễn thuế thu nhập DN.

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 383/CT-KHNV ngày 9 tháng 6 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp hỏi về việc xác định thu nhập để miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại mục II, Phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính có hướng dẫn: “ Thu nhập chịu thuế (tính theo năm dương lịch hoặc theo năm tài chính) bao gồm thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ kể cả thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ ở nước ngoài và thu nhập chịu thuế khác”.

Căn cứ vào quy định nêu trên, những khoản thu nhập không phải từ hoạt động sản xuất kinh doanh như thu nhập từ lương hưu… thì không tính vào thu nhập sản xuất kinh doanh để làm căn cứ xác định thu nhập bình quân tháng trong năm.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc