ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2675/UB-ĐT
Về áp dụng Thông tư số 05/2003/TT-BXD ngày 14/3/2003 của Bộ Xây dựng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2003

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Ban Ngành.
- Chủ tịch UBND các Quận-Huyện.

Để thực hiện Thông tư số05/2003/TT-BXD ngày 14 tháng 3 năm 2003 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điềuchỉnh dự toán các công trình xây dựng cơ bản và Thông tư số 04/2003/TT-BLĐTBXHngày 17 tháng 02 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hướng dẫnthực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu và phụ cấp trong các doanh nghiệp.Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại công văn số 533/SXD-QLKSXD ngày 02 tháng 6 năm2003 về việc áp dụng Thông tư số 05/2003/TT-BXD trên địa bàn thành phố;

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ ChíMinh chỉ đạo như sau:

I. VỀ ĐIỀU CHỈNH GIÁ TRỊ DỰ TOÁNXÂY LẮP:

1.1. Thực hiện yêu cầu của Bộ Xâydựng (tại mục III của Thông tư số 05/2003/TT-BXD ngày 14 tháng 3 năm 2003), Ủyban nhân dân thành phố hướng dẫn để các đơn vị áp dụng Thông tư số05/2003/TT-BXD trong việc điều chỉnh dự toán các chi phí nhân công, chi phí máythi công, chi phí khảo sát và chi phí quy hoạch đô thị được thực hiện trên địabàn thành phố theo bảng sau:

STT

Khoản mục chi phí

Ký hiệu và hệ số

Cách tính

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Chi phí nhân công:

NC

1.1. Đối với đơn giá tính theo mức lương tối thiểu là 144.000 đ/tháng:

- Khu vực nội thành:

- Khu vực ngoại thành:

B2 = b1 x KNC

B2 = b2 x KNC

b1 x 2,04

b2 x 2,01

1.2. Đối với đơn giá tính theo mức lương tối thiểu là 210.000 đ/tháng:

- Khu vực nội thành:

- Khu vực ngoại thành:

B'1 = b'1 x KNC

B'2 = b'2 x KNC

b x 1,40

b x 1,38

2

Chi phí máy thi công: (tính chung cho cả khu vực nội thành và ngoại thành)

MTC

2.1. Đối với đơn giá tính theo mức lương tối thiểu là 144.000 đ/tháng:

C1 = c1 x KMTC

c1 x 1,13

2.2. Đối với đơn giá tính theo mức lương tối thiểu là 210.000 đ/tháng:

C'2 = c2 x KMTC

c2 x 1,06

3

Chi phí khảo sát xây dựng:

KS

- Đối với đơn giá tính theo mức lương tối thiểu là 210.000 đ/tháng:

KS = k x Kks

k x 1,18

4

Chi phí công tác quy hoạch đô thị:

Q

- Công tác quy hoạch xây dựng đô thị áp dụng giá quy hoạch đô thị 502/BXD-VKT

Q1 = qqh1 x KQH

qqh1 x 1,5

- Công tác quy hoạch tổng thể hệ thống các đô thị và khu dân cư nông thôn (áp dụng theo Quyết định số 30/2001/QĐ-BXD ).

Q2 = qqh2 x KQH

qqh2 x 1,19

Ghi chú:

- Bộ đơn giá xây dựng cơ bản khuvực thành phố Hồ Chí Minh (ban hành theo Quyết định số 4232/QĐ-UB-QLĐT ngày 27tháng 7 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố) được tính với mức lương tốithiểu là 144.000 đồng/tháng.

- Bộ đơn giá công tác sửa chữatrong xây dựng cơ bản khu vực thành phố Hồ Chí Minh (ban hành theo Quyết địnhsố 75/2001/QĐ-UB ngày 10 tháng 9 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố) đượctính với mức lương tối thiểu là 210.000 đồng/tháng.

- Bộ đơn giá khảo sát xây dựng khuvực thành phố Hồ Chí Minh (ban hành theo Quyết định số 65/2001/QĐ-UB ngày 31tháng 7 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố) được tính với mức lương tốithiểu là 210.000 đồng.

- Các huyện ngoại thành và các quậnnội thành nêu trên thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. Trường hợp công trình củathành phố được đầu tư xây dựng tại địa phương khác (ngoài thành phố Hồ ChíMinh), chi phí nhân công được điều chỉnh như sau:

- Đối với mức lương tối thiểu144.000 đ/tháng áp dụng hệ số KNC = 2,01

- Đối với mức lương tối thiểu210.000 đ/tháng áp dụng hệ số KNC = 1,38

1.3. Hệ số điều chỉnh chi phí máythi công (KMTC) không áp dụng cho việc điều chỉnh chi phí máy thicông trong dự toán xây lắp của công trình xây dựng, mà chi phí máy thi côngtrong dự toán xây lắp được xác định theo giá ca máy được cấp có thẩm quyền banhành riêng, không có trong bảng giá ca máy ban hành kèm theo Quyết định số 1260/1998/QĐ-BXD ngày 18 tháng 11 năm 1998, Quyết định số 10/2001/QĐ-BXD ngày11 tháng 6 năm 2001 và Quyết định số 38/2002/QĐ-BXD ngày 27 tháng 12 năm 2002của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

1.4. Các khoản mục chi phí tínhbằng định mức tỷ lệ (%) trong giá trị dự toán xây lắp (chi phí chung, thu nhậpchịu thuế tính trước; thuế giá trị gia tăng đầu ra) và một số chi phí khác tínhbằng định mức tỷ lệ (%) trong tổng dự toán công trình xây dựng: Được tính theocác quy định hiện hành của Nhà nước.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Việc điều chỉnh dự toán công trìnhxây dựng thực hiện theo mục III của Thông tư số 05/2003/TT-BXD Thông tư này cóhiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2003. Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi chocác đơn vị trong quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo nhưsau:

2.1. Những công trình hạng mục côngtrình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tổng dự toán, dự toán nhưng chưa hoặcđang tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu thì chủ đầu tư tự điều chỉnh lại tổngdự toán, dự toán theo hướng dẫn của Thông tư số 05/2003/TT-BXD .

2.2. Nếu tổng dự toán sau khi điềuchỉnh không vượt tổng giá trị dự án: Chủ đầu tư không phải trình cơ quan duyệtdự toán lần đầu duyệt điều chỉnh dự toán. Chủ đầu tư lấy giá trị xây lắp đãđiều chỉnh theo Thông tư số 05/2003/TT-BXD làm cơ sở để đấu thầu hoặc chỉ địnhthầu. Các cơ quan thanh toán căn cứ các hệ số điều chỉnh quy định để tính toángiá trị thanh toán cho đơn vị thi công, tư vấn xây dựng.

2.3. Nếu tổng dự toán sau khi điềuchỉnh vượt tổng giá trị dự án được phê duyệt, chủ đầu tư phải trình dự án điềuchỉnh để cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét giải quyết trong thời gianngắn nhất.

2.4. Trong quá trình thực hiện cóđiều vướng mắc, đề nghị các đơn vị đề xuất gởi Sở Xây dựng xem xét hướng dẫngiải quyết theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT
- VPHĐ-UB: CPVP
- Tổ ĐT, DA
- Lưu (ĐT-Tr)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua