BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2676 /BTP-KTrVB
V/v đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện hợp nhất văn bản QPPL và đề xuất nội dung bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hợp nhất văn bản QPPL

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2014

Kính gửi: CácBộ, cơ quan ngang Bộ

Để phục vụ việc xây dựng Báo cáo Thủ tướng Chínhphủ về kết quả thực hiện hợp nhất văn bản QPPL được ban hành trước ngày Pháplệnh hợp nhất văn bản QPPL có hiệu lực, kết quả thực hiện Pháp lệnh theo địnhkỳ (sau đây gọi là Báo cáo) và chuẩn bị nội dung bồi dưỡng, tập huấnnghiệp vụ hợp nhất văn bản QPPL năm 2014, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quanngang Bộ quan tâm thực hiện một số việc như sau:

1. Về báo cáo tình hình, kết quả hợp nhất vănbản QPPL

Ngày 19/3/2014, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 779/BTP-KTrVB gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ đề nghị báo cáo tình hình hợp nhấtvăn bản QPPL. Tuy nhiên, tính đến ngày 10/6/2014, Bộ Tư pháp mới nhận được báocáo của12/21 Cơ quan, 09/21 Cơ quan chưa có báo cáo dù đã quáthời hạn theo yêu cầu (Phụ lục kèm theo). Do đó, để bảo đảm tiến độ xâydựng, hoàn thiện Báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 7/2014, Bộ Tư phápđề nghị:

- Đối với các Cơ quan chưa có thôngtin báo cáo về Bộ Tư pháp: Đề nghịkhẩn trương hoàn thiện và gửi báocáo về Bộ Tư pháp, trong đó, báo cáo cần tập trung vào những nội dung cơ bản đãđược nêu tại Mục 3 Công văn số 779/BTP-KTrVB.

- Đối với các Cơ quan đã gửi báo cáovề Bộ Tư pháp:Đề nghị rà soát, tiếp tục cập nhật các nội dung đã báo cáonhằm bảo đảm cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cơ bản đã được nêu tạiMục 3 Công văn số 779/BTP-KTrVB.

2. Về đề xuất nội dung bồi dưỡng, tập huấnnghiệp vụ hợp nhất văn bản QPPL

Để bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ hợp nhất vănbản QPPL cho cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác này tại các Bộ, cơ quanngang Bộ, Bộ Tư pháp dự kiến tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ hợp nhất văn bảnQPPL vào tháng 8/2014. Để bảo đảm chất lượng, hiệu quả của Lớp tập huấn, Bộ Tưpháp đề nghị các Bộ, Cơ quan ngang Bộ nghiên cứu, đề xuất các nội dung cụ thểcần bồi dưỡng, tập huấn liên quan đến nghiệp vụ hợp nhất văn bản QPPL. Trongđó, nội dung đề xuất tập trung theo các nhóm vấn đề sau:

- Quy trình thực hiện hợp nhất văn bản QPPL;

- Kỹ thuật thực hiện hợp nhất văn bản QPPL;

- Những vấn đề vướng mắc, khó khăn phát sinhtrong quá trình thực hiện hợp nhất văn bản QPPL (gắn với các tình huống cụ thể)cần được giải đáp, hướng dẫn;

- Một số nội dung khác (nếu có) cần tập huấnhoặc trao đổi liên quan đến công tác hợp nhất văn bản QPPL.

Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện hợp nhấtvăn bản QPPL và ý kiến đề xuất nội dung bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hợp nhấtvăn bản QPPL của các Cơ quan xin gửi về Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) trướcngày 23/6/2014 để tổng hợp, nghiên cứu xây dựng Báo cáo và tài liệu bồidưỡng, tập huấn (bản giấy kèm theo file điện tử đến địa chỉ:[email protected]).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Ràsoát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL, số điện thoại: 04.62 739 658 (Đ/cLan).

Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự phối hợp của QuýCơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Lưu: VT, Cục KTrVB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng

DANH SÁCH CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ

BÁO CÁO VỀ TÌNHHÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỢP NHẤT VĂN BẢN QPPL[1](Kèm theo Công văn số 2676 /BTP-KTrVB ngày 16 tháng 6 năm 2014)

Tổng số các Cơ quan đã gửi Báo cáo về tình hình,kết quả thực hiện hợp nhất văn bản QPPL đến Bộ Tư pháp: 12/21 Cơ quan.

Tổng số cácCơ quan chưa gửi Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện hợp nhất văn bản QPPLđến Bộ Tư pháp: 09/21 Cơ quan.

STT

Tên các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Đã gửi báo cáo

Chưa gửi báo cáo

1.

Bộ Công an

X

2.

Bộ Quốc phòng

X

3.

Bộ Công thương

X

4.

Bộ Giao thông vận tải

X

5.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

X

6.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

X

7.

Bộ Khoa học và Công nghệ

X

8.

Bộ LĐ, TB và XH

X

9.

Bộ Nội vụ

X

10.

Bộ NN và PTNT

X

11.

Bộ Ngoại giao

X

12.

Bộ Tài chính

X

13.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

X

14.

Bộ Thông tin và Truyền thông

X

15.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

X

16.

Bộ Xây dựng

X

17.

Bộ Y tế

X

18.

Ngân hàng Nhà nước

X

19.

Thanh tra Chính phủ

X

20.

Ủy ban Dân tộc

X

21.

Văn phòng Chính phủ

X[1] Không bao gồm Bộ Tư pháp.