BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2676/TCHQ-KTTT
V/v: thuế GTGT xe ô tô tải NK

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2006

Kính gửi:

Công ty Cổ phần thiết bị Công nghiệp và Xây dựng
(Tầng 4, Nhà VIMECO, Đường Phạm Hùng, Q. Cầu Giấy Hà Nội)

Trả lời công văn số 51CV/06 ngày 20/4/2006 của Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghiệp và Xây dựng V/v không thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) xe ô tô tải nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 4, mục II, phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: Phương tiện vận tải nằm trong dây chuyền công nghệ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp Công ty nhập khẩu ủy thác cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng 05 xe ô tô tải tự đổ là phương tiện vận tải phục vụ sản xuất thi công, không phải là phương tiện nằm trong dây chuyền công nghệ nên không thuộc diện không chịu thuế GTGT nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghiệp và Xây dựng biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Lạng Sơn;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An