VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2676/VPCP-TTĐT V/v kiểm tra xử lý thông tin báo nêu

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2017

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 03 năm 2017, Đài Truyền hình Việt Nam có loạt phóng sự phản ánh về tình trạng ngang nhiên trộm cắp, rút ruột rồi mang đi tiêu thụ dầu máy bay diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh (bài báo liên quan được gửi kèm theo).

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, làm rõ sự việc báo nêu, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 04 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.


- Như trên;- VPCP: BTCN (để b/c),

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM