TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2677/TCHQ-VP
V/v tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu hàng nông sản, thực phẩm

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2001

Kính gửi: Cục Hải quan cáctỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 341/CV-UB ngày 21tháng 6 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương với nội dung "đề nghịđược thường xuyên đăng ký kiểm hoá và giao hàng ngoài giờ hành chính mặt hànglợn sữa đông lạnh xuất khẩu sang Trung Quốc": Về việc này Tổng cục Hảiquan có ý kiến chỉ đạo như sau:

Nước ta đang trở thành một nước có ưu thế về tiềm năng sảnxuất, chế biến và xuất khẩu hàng nông sản, thực phẩm sang các nước trong khuvực và trên thế giới. Việc đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu trong đó có các mặthàng nông sản, thực phẩm là chủ trương của đảng và Chính phủ từ nhiều năm naymà các bộ, ngành, các địa phương đang tích cực triển khai thực hiện.

Do phải phụ thuộc vào tính chất đặc thù của hàng nông sản,thực phẩm, khoảng cách vận chuyển và theo yêu cầu giao nhận của khách hàng nướcngoài, doanh nghiệp thường xuyên phải đăng ký kiểm hoá và giao hàng ngoài giờhành chính.

Để khuyến khích hoạt động xuất khẩu nông sản, thực phẩm trêncả nước nói chung, Tổng cục Hải quan yêu cầu Hải quan các tỉnh, thành phố tạomọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ở các tỉnh, thành phố (trong đó cócác doanh nghiệp tỉnh Hải Dương, trước mắt là Công ty chế biến nông sản, thựcphẩm xuất khẩu Hải Dương) tích cực xuất khẩu nông sản, thực phẩm; giúp đỡ đểcác doanh nghiệp có yêu cầu thường xuyên làm thủ tục đăng ký, kiểm hoá và giaohàng ngoài giờ hành chính được thuận lợi và đúng pháp luật.


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Lưu VT,

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHỤ TRÁCH VĂN PHÒNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
Chu Văn Nhân