BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2677 TCT/NV7
V/v thu tiền sử dụng đất xây dựng nhà ở

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế TP Hà Nội.

Trả lời công văn số 23840 CT/NV ngày 9/7/2003 của Cục thuế TP Hà Nội về việc miễn nộp tiền SDĐ xây dụng nhà ở chung cư cao tầng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm II Phần A Thông tư số 20/2002/TT-BTC ngày 28/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 71/2001/NĐ-CP ngày 5/10/2001 của Chính phủ về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê quy định các đối tượng được hưởng ưu đãi về thuế và các Khoản thu khác phải có Điều kiện sau:

“ - Thực hiện đầu tư dự án nhà ở cao tầng ( Từ 5 tầng trở lên đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, từ 3 tầng trở lên đối với các tỉnh, thành phố khác), có cấu trúc kiểu căn hộ khép kín, có cầu thang và lối đi chung, dự án xây dựng nhà ở có cơ cấu sử dụng đất từ 60% tổng diện tích đất xây dựng là nhà chung cư cao tầng, ưu tiên bán, cho thuê các đối tượng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 71/2001/NĐ-CP của Chính phủ”.

Căn cứ vào quy định trên đây, các dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư cao tầng để bán và cho thuê trên địa bàn thành phố Hà Nội phải có cơ cấu sử dụng đất từ 60% tổng diện tích đất xây dựng là nhà chung cư cao tầng thì được miễn nộp tiền sử dụng đất. Trường hợp các dự án có cơ cấu sử dụng đất xây nhà chung cư cao tầng thấp hơn 60% tổng diện tích đất xây dựng của dự án thì không đủ Điều kiện để được miễn nộp tiền sử dụng đất.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương