BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2678/BXD-KTXD
V/v: định mức dự toán sửa chữa của công tác quét vôi, sơn vôi mặt ngoài công trình.

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản 1672/KHXH-KHTC ngày 16/12/2010 của Viện Khoa học xã hội Việt Nam về định mức dựtoán sửa chữa của công tác quét vôi, sơn vôi mặt ngoài công trình. Bộ Xây dựngcó ý kiến như sau:

Trường hợp, không thể dùng các côngcụ thông thường như giáo ngàm, quang treo thì người có thẩm quyền phê duyệt dựán có thể quyết định việc áp dụng biện pháp phù hợp trên cơ sơ Hồ sơ thiết kếcải tạo của công trình.

Viện Khoa học xã hội Việt Nam căn cứý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn