BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2678 TCT/NV7
V/v Thuế chuyển quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Bình

Trả lời công văn số 1097 CT/TrB ngày 14/7/2003 của Cục thuế tỉnh Thái Bình về việc thuế chuyển quyền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Quy định tại điểm 2, Mục II, Thông tư số 104/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 8/6/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất quy định: giá đất tính thuế chuyển quyền sử dụng đất theo phương thức đấu thầu là giá trúng thầu nhưng không thấp hơn giá khung đất do UBND tỉnh quy định theo khung giá các loại đất của Chính phủ quy định. Căn cứ vào quy định này, trường hợp Ông Nguyễn Văn A ở thị xã Thái Bình tham gia đấu thầu đất quy hoạch khu dân cư, đã nộp đủ tiền sử dụng đất và nhận quyết định giao đất, sau đó chuyển nhượng cho người khác, và được UBND phường, UBND thị xã xác định đủ điều kiện và cho phép chuyển nhượng thì ông A phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Thái Bình biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương