TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2679/CT-TTHT
V/v: khấu hao tài sản cố định

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

Ngân hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam
Địa chỉ: 7
2-74 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3
Mã số thuế: 0309231612

Trả lời văn bản số 2015/042/HLBVNngày 25/02/2015 của Ngân hàng về khấu hao tài sản cố định (TSCĐ); Cục Thuế có ýkiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 củaBộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ:

+ Tại Khoản 3 Điều 13 quy định phương pháp trích khấuhao TSCĐ:

“Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấuhao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư này và thông báovới cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện”.

+ Tại Khoản 2 Mục I Phụ lục 2 quy định:

“Trường hợp thời gian trích khấu hao hay nguyên giácủa tài sản cố định thay đổi, doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu haotrung bình của tài sản cố định bằng cách lấy giá trị còn lại trên sổ kế toánchia (:) cho thời gian trích khấu hao xác định lại hoặc thời gian trích khấuhao còn lại (được xác định là chênh lệch giữa thời gian trích khấu hao đã đăngký trừ thời gian đã trích khấu hao) của tài sản cố định”.

Căn cứ Điểm d Khoản 2.2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhậpdoanh nghiệp (TNDN):

“Phần trích khấu hao vượt mức quy định hiện hành củaBộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Doanh nghiệp thực hiện thông báo phương pháp tríchkhấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trựctiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao (ví dụ: thông báo lựa chọn thựchiện phương pháp khấu hao đường thẳng...). Hàng năm doanh nghiệp trích khấu haotài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sửdụng và trích khấu hao tài sản cố định kể cả trường hợp khấu hao nhanh (nếu đápứng điều kiện).

Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao đượctrích khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theophương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ đối với một số tài sảncố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng vàtrích khấu hao tài sản cố định. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệpphải đảm bảo kinh doanh có lãi.

Tài sản cố định góp vốn, tài sản cố định điều chuyểnkhi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình có đánh giá lại theoquy định thì doanh nghiệp nhận tài sản cố định này được tính khấu hao vào chiphí được trừ theo nguyên giá đánh giá lại. Đối với loại tài sản khác không đủtiêu chuẩn là tài sản cố định có góp vốn, điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất,sáp nhập, chuyển đổi loại hình và tài sản này có đánh giá lại theo quy định thìdoanh nghiệp nhận tài sản này được tính vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chiphí được trừ theo giá đánh giá lại.

Đối với tài sản cố định tự làm nguyên giá tài sản cốđịnh được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ là tổng các chi phí sản xuấtđể hình thành nên tài sản đó.

Đối với tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luânchuyển,... không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy địnhthì chi phí mua tài sản nêu trên được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sảnxuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 3 năm”

Trường hợp Ngân hàng trước đây đã đăng ký khấu hao TSCĐtheo phương pháp đường thẳng nay thay đổi thời gian trích khấu hao nếu mức khấuhao vẫn nằm trong khung quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 45/2013/TT-BTC thì mứctrích khấu hao được xác định theo hướng dẫn tại Khoản 2 Mục I Phụ lục 2 banhành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC (việc xác định mức trích khấu hao củaNgân hàng trình bày tại văn bản số 2015/042/HLBVN là phù hợp).

CụcThuế TP thông báo Ngân hàng biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bảnquy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P. KTr 2;
- Lưu (TTHT, HC).
495 - 4455 / 2015 QK

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga