BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 268/BNN-KH
V/v sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2012

 

Kínhgửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp văn bản số 542/VPCP-KTTHngày 02/2/2012 của Văn phòng Chính phủ về việc tham gia ý kiến về đề nghị củaBộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 427/BKHĐT-KTNN ngày 30/01/2012 liên quan đếnviệc sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung, Bộ Nôngnghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Năm 2010, lũ lụt đã gây ra nhiềuthiệt hại trên địa bàn các tỉnh miền Trung. Các địa phương đã phải dành nhiềuthời gian và nguồn lực để khắc phục hậu quả; ngoài ra, do thời tiết trong năm2011 có nhiều diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, giải ngâncủa một số công trình khắc phục hậu quả lũ lụt miền Trung.

Để tạo điều kiện cho các tỉnh miềnTrung giải ngân hết nguồn vốn khắc phục hậu quả lũ lụt được giao, Bộ Nôngnghiệp và PTNT thống nhất với ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số427/BKHĐT-KTNN ngày 30/1/2012.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp,báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KH&ĐT;
- Bộ TC;
- Vụ KH, TCTL;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng